nik

کارکنان آیینه ای ازرفتارمدیران هستند

وقتی کارمندی نامنظم ویا مرتب دیر به سرکار خود میاید وبطورکلی کم کاری میکند، آنرا در رفتار مدیر یک مجموعه جستجو کنیم.

کارکنان آیینه ای ازرفتار مدیران آن مجموعه هستند. اگر مدیر متعهد ، وقت شناس ، منظم ، مسئولیت پذیر و … باشد، کارکنان آنرا الگوی کارخود قرار میدهند و اگر مدیری کم کار و بی نظم وغیرمتعهد و… باشد، بطور قطع اثر خود را روی کارکنان خواهد گذاشت . یک مدیر نمیتواند از کارمندان توقع کاری را داشته باشد ،که خود قادر به رعایت آن نیست. بنابراین ازعملکرد کارکنان، میتوان پی به نحوه مدیریت آن مجموعه برد.

اگر نسل اول کارکنان  در یک سازمان با معیارهای درست ودر یک سیستم خوب پرورش یابند، بطور قطع نسل های بعدی هم به تبعیت از کارکنان قدیمی ، خود را ملزم به رعایت مقررات و تبعیت از آن سیستم خواهند کرد وبا شرایط همان سیستم خود را وقف و پرورش میبابند. یقیناً موفقیت های یک سازمان مدیون نیروهای خوب و وفادار خود میباشد.

یکی از اشکالات برخی ازمدیران این است که گاهی بیکباره و با عملی انقلابی دست به اخراج نیروهای قدیمی ووفادارخود میزنند و کارکنان جدیدتری را به استخدام در میاورند که این خود میتواند معادلات سازمان را بهم ریزد وساختار جدیدی را بوجود آورد که دیگرهیچ شباهتی با ساختار قدیمی نخواهد داشت .

گاهی با این تغییرات کنترل از دست مدیران خارج و سازمان سرنوشت دیگری پیدا میکند. نسل قدیم کارکنان نسلی است که پایه های سیستم روی آن بنا شده است و اگر تغییرات بیکباره در آن صورت پذیرد ، میتواند به زیرساختهای آن آسیب رساند.

اگرپایه های یک سازمان را با اسکلت یک ساختمان مقایسه کنیم ، ستونهای اصلی و فرعی زیادی است که هرکدام باری را از ساختمان بدوش میکشند. حال اگرهرکدام از این ستونها را برداریم ، بطورقطع باری را برروی ستونهای دیگر اضافه خواهیم کرد. حال اگر ستونهای اصلی این ساختمان را که با محاسبات اولیه در جای خود قرار داده ایم را تغییر دهیم ، استحکام آن به خطر خواهد افتاد.

نیروی انسانی یک سازمان حکم همان ستون های فرعی و اصلی را دارد که بسیار با احتیاط باید رفتار کرد. بخشی از این نیروها ، ستونهای اصلی و بخشی دیگر فرعی میباشند.

فونداسیون و اسکلت اصلی هیچگاه نباید تغییر کند مگر اینکه  این ساختمان خراب و دوباره ساخته شود که خود کار بسیار پرهزینه و زمان بری است.

بالاترین و ارزشمندترین دارایی یک سازمان همان نیروهای متخصص با تجربه و وفاداراست که ستون های اصلی آن را تشکیل میدهد. ارزش آن حتی گاهی از سرمایه و سایر دارایی ها هم بالاتر میباشد.

نیروی انسانی یک سازمان دائماً در حال آموزش و تجربه هستند وکسب مهارتهای آنها ،هزینه و زمان زیادی به سازمان تحمیل کرده است . حال اگریک سازمان براحتی آنها را کنار بگذارد ، در اصل سرمایه خود را ازبین برده است.

البته  استخدام نیروهای تازه نفس و خوش فکر با دانش روز هم  از ضروریات استخدام یک سازمان است اما نباید بطور کامل از نیروهای قدیمی صرف نظر کرد. ( منظوراز نیروهای خوب وکوشا و وفاداربه سازمان ).

تامین منابع انسانی و آموزش دیده و مجرب در کشوراز نکات مهم و اساسی ویکی از دغدغه های مدیریت  هر سازمان است. نیروی انسانی هم میتواند بار سنگین یک سازمان وهم  عامل موفقیت آن محسوب شود و بستگی به نوع پرورش و استفاده درست و شایسته از آنها را دارد.

ناگفته نماند که کارکنانی هم هستند که میتوانند جلوی پیشرفت یک سازمان را بگیرند و همواره درتقابل با اهداف یک سازمان قرار دارند.کارکنانی که روح همبستگی و دلبستگی به سازمان خود را در نیافته اند و بدون تعهد و مسئولیت ، تظاهر به کار میکنند ، میتواند مانند یک ویروس عمل کند که بعد از مدتی تمام سیستم را فرا میگیرد . اگر چنین نیروهایی بر یک سازمان غالب شوند دیگر نمیتوان نتایج مطلوبی بدست آورد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *