business-books

پیشرفت کسب و کار ارتباط مستقیم با دانش مدیریت دارد

در تجارت راه کوتاه مدتی برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد ماندگاری نخواهد داشت مگر که هم زمان با پیشرفت، زیر ساخت های آنهم بوجود آمده باشد. شاید شما در یک برهه از زمان تجارت کوتاه مدت خوب با بهره وری بالایی داشته باشید اما برای ماندگاری نیاز به دانش سطح خود دارید اکثر تولیدکنندگان ما چند سالی را بعنوان خاطرات کاری نام میبرند ولی تاکنون به ذهن شان خطورنکرده است که چرا چراغ تجارتشان رو به خاموشی رفته است.علت بسیار روشن است…

هنگامی که اینان رو به پیشرفت میباشند، بین مدیریت، نیروی انسانی، سرمایه، فروش شان و تکنیک های روز تولید، تعادلی بوجود میاید تا به بهره وری لازم برسند و از آنجایی کسب و کارشان شروع به خاموشی میکند که نمیتوانند بین این اجزا تعادل برقرار کنند. یکی از مهمترین و اساسی ترین دلایل آن، همان کمبود علم مدیریت است و کسب و کارشان هیچگاه به دانش روز مجهز نشده است.

زمانیکه رو به پیشرفت هستند و کسب و کار در حال بزرگ شدن است بدون توجه به اینکه باید مدیریت هم ارتقا پیدا کند و تناسبی با قد و قواره کارشان پیدا کنند با همان تکنیک های تجربی میخواهند کار بزرگ را اداره کنند که متاسفانه با همان علم سابق تجربی، بزرگ تر شدن برایشان کار مشکلی میشود و دیگر قادر به بزرگتر کردن آن مجموعه نمیباشند. اینان با پولی که در این مدت بدست آورده اند رو به سرمایه گذاری بر سایرمشاغل مانند ساخت و ساز مسکن و … میاورند. در صورتیکه اگر به موقع روی کارشان سرمایه گذاری کرده بودند و همراه با تزریق سرمایه، دانش مدیریت خود را بالاتر میبردند شاید همچنان به پیشرفت ادامه میدادند.

بنابراین هر کسب و کاری با تفکر سنتی عمری دارد و برای رشد، نیاز به مدیریت متناسب با قد و قواره خود دارد. هر کدام از کسبه هم این دوره طلایی چندین ساله را داشته اند. دوحالت برای چنین افراد وجود دارد: یا محتاط تر میشوند و سرمایه خود را بر مبنای روز روی مشاغل کم ریسک تری مانند ملک قرارمیدهند و با آن رشد تورمی پیدا میکنند و یا ادامه میدهند تا در نهایت رو به افول بروند و تمام سرمایه خود را از دست میدهند. بنابراین هر کسب و کاری متناسب با دانش و تدبیر مدیریت آن سیستم رشد پیدا خواهد کرد.

اگر این همکاران بتوانند از مدیریت شخص محور خارج شوند و به سیستم مدرن رو بیاورند میتوانند سالیان دراز در کسب و کار فعالیت کنند بدون اینکه خللی به آنها وارد شود و نیازی برای سرمایه گذاری بر روی سایرمشاغل دیگروجود داشته باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *