sitemgr_photo_6767

نتیجه برد-برد به سود مشتری

در کسب و کارهایی که در پایه سنتی جریان دارد، دو طرف مورد معامله برای گرفتن امتیاز به چانه زنی میپردازند و تلاش برسر منافع بیشتر است. برای هیچکدام چه فروشنده و خریدار مهم نیست که بعد از معامله چه اتفاقی برای طرف مقابل بیافتد فروشنده به محض دریافت وجه خود، دیگر کاری به مشتری ندارد که سود میبرد و یا زیان، منطق فروشنده بر این است: “میخواست حواسش را جمع کند”.

اما در تجارت مدرن نتیجه و شرایط حاکم باید”برد-برد” باشد و ابتدا الویت با مشتری و بعد فروشنده است. چرا؟ زیرا برای ادامه پیشرفت کسب و کار، تداوم خرید مشتری امری حیاتی است و بدون آن همواره در نوسان بازار کسب و کار، مورد آسیب قرار میگیرد. صاحبین برند باید بدانند که چرخه فروش بدون در نظر گرفتن حلقه آخر که مصرف کننده است منطقی و غیر قابل دوام خواهد بود.

حال چگونه کسب و کاررا به نتیجه برد-برد تبدیل کنیم.

این تقاضای مصرف کننده است که نهایتاً در پخش و خرده فروشی تقاضا ایجاد می کند و اگر مصرف کننده برای خرید محصول برند شما به فروشگاه مراجعه نکند و تقاضا نداشته باشد، چرخه کامل نخواهد شد و این دور باطل فروش تداوم همیشگی پیدا نخواهد کرد.

این صاحبان برند هستند که باید برای مصرف کنندگان “تقاضا ” ایجاد کنند تا روند “عرضه”، درست حرکت کند و مادامیکه ارتباط موثر با مصرف کننده برقرار نشود، برای فروش باید متوسل به ابزارهایی از قبیل چک های طویل المدت و تخفیف و درصد به فروشنده و … شوند تا محصول شان را بفروش برسانند. این خود باعث پایین آوردن بهره وری و در نهایت باعث دلسردی این عزیزان خواهدشد.

ارتباط برقرارکردن با مصرف کننده راهی است پرهزینه و زمان بر، که رسیدن به آن جایگاه و تبدیل کردن یک مشتری مشکوک به یک مشتری وفادار و یا طرفدار، صبر و حوصله زیادی می طلبد. هرچقدر دامنه این ارتباط گسترده تر شود، خرده فروشان و پخش ها برای خرید برند شما تقاضای بیشتری خواهند داشت. درآنجاست که شما می توانید شرایط سخت گیرانه تری را نسبت به فروش اعمال کنید. برند شما خواهان بیشتری در فروشگاه ها پیدا خواهد کرد و این سه زنجیره همه با هم برنده خواهند بود که در نهایت منافع حاصل از آن برای شما خواهد بود و از برند شما به نیکی یاد میشود.

برندی نزد فروشگاه داران عزیز است که مصرف کننده بیشتری خواهان آن باشد.

بنابراین تلاش کنید که هرچه زودتر حلقه سوم این زنجیر را مال خود کنید، ارتباط با مصرف کننده متضمن بقای شما در کسب و کارتان می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *