042512_Penguins_are_bad_leaders_575x270-panoramic_15994

ارتباط میان رهبری و شخصیت

“رهبری ” یعنی : قدرت و نفوذ بردل انسانها و توانایی بسیج آنها برای دستیابی به اهداف بالا است.

شخصیت نقش بسیار مهمی در رهبری دارد و بدون آن رهبری امکان پذیر نیست . محافظت از  شخصیت خود یکی از نکات مهم رهبری یک سازمان میباشدو باید بگونه ای باشد که بتواند درصد اعتماد افراد آن را نسبت به خود بالا ببرد.

مشکلات و مسایل شاید شخصیت ما را نسازد اما بطور قطع ماهیت آنرا آشکار میسازد. کوچکترین برخورد نامناسب با مشکلات میتواند تاثیربدی روی شخصیت ما گذارد. انسانها در شرایط سخت است که بایدبین دوراهی عافیت و شخصیت یکی را انتخاب  واگر شخصیت رابا تمام عواقب منفی آن  برمیگزیند، قوی تر میشوند.  شخصیت درکردار افراد است که خود را نشان میدهد،نه در گفتارآنها.

اگر قول و عمل مان با هم یکی نبود، نشانه شخصیت ضعیف  ماست .

اگر رهبر هرسازمانی معتقدانی  ندارد،اشکال را در شخصیت ضعیف خود باید جستجو کند و اگر در شخصیت خود خطایی مرتکب شود، اعتماد اطرافیان خود را از دست خواهدداد.

هیچ رهبری نمیتواند بالاتر از شخصیت خود رشد کند و هرچقدر روح بزرگتری داشته باشد شخصیت بالاترودر نتیجه قدرت  و نفوذ بیشتری خواهدداشت .

کسانیکه در راه موفقیت گام برمیدارند واز شخصیت مناسب برای رهبری برخوردار نیستند بطور قطع نمیتوانند پله های ترقی و موفقیت را طی کنند.

بنابراین برای رسیدن به اهداف بالاتر، نیاز به رهبری قدرتمندترداریم وبرای رسیدن به آن مقام ، شخصیت یکی از عوامل مهم آن بشمار میاید.

” شخصیت یعنی داشتن درونی بزرگتر از بیرون ما”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *