foundation

برتری یک کسب و کار براساس ویژگی ها

 

هر کسب و کار دارای ویژگیهایی است که رقبای بازار نمیتوانند آنرا براحتی  کپی کنند . این توانایی ها و ویژگیها وجه تمایز رقابت های بازار میباشد که بعضی از این افراد به آن توجهی ندارند.

ظاهر هر کاری را میتوان کپی کرد اما هیچکس نمیتواند درون آن کاررا براحتی دریابد وکپی کند. افزایش ویژگیهای درون سازمانی میتواند به شایستگی های هرکسب و کاری در بازار کمک بسیاری کند که هیچ رقیبی نمیتواند به آن پی ببرد. استراتژیهای درون سازمانی که بعضی ازآنها سالهای زیادی زمان برده است تا بدین جا رسیده است و الگوبرداری و اجرای آن زحمت بسیار و شاید نتیجه مطلوبی را برای رقبا به همراه نیاورد.

” روساخت ” دیده میشود اما ” زیرساخت ” دیده نمیشود. روساخت بسرعت انجام پذیراست ، اما زیرساخت زمان زیاد و هزینه زیادی نیاز دارد.

خصوصیات زیرساختی هر کسب و کار است که شایستگی های آنرا در بازار مشخص میکند. هرچقدر این ویژگیها خاص تر باشد تمایز بیشتری در بین رقبا ایجاد خواهد کرد.

این ویژگیها ازآموزش مدیران و نیروهای انسانی گرفته تا استراتژیها و ارتباطاتی که طی سالها در درون سازمان شکل گرفته است را شامل میشود که تشکیل یک دانش و فرهنگ سازمانی داده است . اینها سرمایه های یک سازمان است که کسب دانش و فرهنگ آن شاید دهها سال طول بکشد تا کسی بتواند به آن برسد. مجموع دانش و فرهنگ یک سازمان است که هویت آنرا مشخص میکند.

قدرت مدیریت / تجربه سازمانی /ارتباطات سازمان / اعتباروسرمایه / شخصیت یا پرستیژ/ دانش و فرهنگ سازمانی / نوآوری و خلاقیت / ابزارهای اطلاعاتی و…. یک شکل به  هم پیوسته ای در آن سازمان ایجاد کرده است که بصورت اعتقادی در بین افراد آن سازمان حاکم است .مجموع فرآیند حاصل از آن را میتوان بعنوان زیرساختهای آن سازمان نام برد که تشکیل دانش و فرهنگ سازمانی را میدهد. این موارد حاصل سالها کار و تلاش و تجربه یک مجموعه است که بعضی از آنها از بنیان تا به امروز وجود داشته است . بنابراین اساس و پایه هر کسب و کار را نمیتوان از روی ظاهر آن قضاوت کرد. این ویژگیهای آن است که هر کسب و کار را از سایرکسب و کارها متمایز میکند.

کسانیکه دارای یک زیرساخت قوی هستند کسی نمیتواند آنان را براحتی ازدور رقابت ها خارج کند.

روبنای کار هم که شکل ظاهری هر سیستم است که براحتی رقبا میتوانند آن را کپی کنند.

مانند کسی که سعی میکند لباس و ظاهر کس دیگری را تقلید کند، آیا میتواند باطن آن شخص که شامل خصوصیات اخلاقی وتفکر و تجربه و … آن شخص است را هم کپی کند. بنابراین سعی کنیم که بطور مستقل هویت سازی کنیم وسلیقه و خصوصیات واقعی خود را در بازارمعرفی کنیم .

افرادیکه سالهای زیادی از روی دیگران تقلید کرده اند بطور قطع  رشد پایداری نخواهند کرد زیرا نمیدانند که قدم بعدی را باید چگونه بردارند.

بنظر من هر چقدر کوچک تر و مستقل تر بهتر از بزرگتر و وابسته تر است.

تصور کنید یک دانش آموز را بدون طی کردن مراحل تحصیلی مثلاً از کلاس چهارم دبستان به کلاس دهم ببرند و فرمولها و درس ها ی کلاس دهم را بصورت حفظی به آن یاد بدهند. فکر میکنید چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی پایه های درسی آن دانش آموز ضعیف باشد در کلاسهای بالاتر گیر خواهد کرد.

در تجارت راه کوتاه مدتی وجود ندارد اگر هم رشد سریعی حاصل شود در مراحل بالاتر کسب و کار را دچار مشکل خواهد کرد.

بهترین راه بدون اینکه آرامش کاری خود را برای رقابت های درون کسبی از دست بدهید سعی کنید پلکانی و با استخوان بندی درست به سمت بالا حرکت کنید . با پایه های ضعیف کلاس بالاتررا طی نکنید . آهسته و پیوسته حرکت کنید تا هم درون و هم بیرون کسب و کار با هم متناسب باشد.

“رشد بدون زیر ساخت ماندگاری نخواهد داشت .”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *