baby-logos

ارزش گذاری بر روی برندها

دو برند را در نظر بگیرید ، یکی برای فروش از تخفیف زیادی استفاده کند و دیگری هم با قیمت ثابت کالای خود را بفروش برساند

به نظر شما بعنوان یک مشتری آیا هردوبه یک اندازه  ارزش آفرینی کرده اند؟ کدامیک نزد مشتری ارزش بالاتری را کسب کرده است ؟

وقتی مشتری با برندی که شرایط سخت گیرانه تری  نسبت به سایربرندها دارد مواجه میشود ،ناخواسته این فکر در ذهن مشتری ایجاد میشودکه ” حتماً آن برند، بهتر است ” در صورتیکه شاید عکس آن باشد.بنابراین نوع فروش  بنوبه خود میتواند ارزش آفرینی بیشتری در اذهان مشتریان ایجاد کند .

این راهکار برای دوستانی است که وسوسه ای برای فروش بالاترنداشته باشند و صبورانه تر رفتارکنند ویا مشکلات مالی و کمبود سرمایه ای، باعث شکسته شدن مقاومت آنها نگردد.

اعتقاد من براین است که فروش منطقی به رشد میانجامد واستفاده از ابزارهایی مانند تخفیف های رقابتی ،میتواند در درازمدت به برند لطمات جبران ناپذیری بزند.

این تنهایکی از مواردی است که باید اجرا شود،فاکتورهایی مانند کیفیت ،طراحی ، تبلیغات ، روابط عمومی ، خدمات ویژه واز همه مهمتر بازاریابی و فروش کارآمد و تعیین بازارهدف مشخص و…همه باید بصورت هماهنگ در خدمت ارزش آفرینی برای آن برند قرارگیرد . بوجودآوردن و متناسب سازی این مجموعه با هم کار دشواری است که به زمان نیاز دارد . راههای کوتاه مدت و میانبر که  در روند فروش سرعت ایجاد کند، میتواند برندها را از مسیر اصلی خود خارج سازد

همکاران تولیدکننده قبل از فروش مستقیم توسط خود باید سنجیده تر عمل کنند و دستیابی به  فروش بالا میتواند به برند آسیب جدی وارد کند . برای تکمیل شبکه و کادر فروش و از همه مهمترارتباطات بازار زمان زیادی نیاز دارد.

برای رسیدن به این جایگاه بالاتر نزد مشتریان ،نیروی انسانی توانا و مدیریت منطقی و درست برای بازاریابی و فروش الزامی است . و این مهم  با توجه به بازار هدف مشخص ازحیاتی ترین و اساسی ترین رکن ارائه یک برند است .

2 thoughts on “ارزش گذاری بر روی برندها”

  1. وقتی یک برند به طور مرتب تخفیف زیاد میدهد و هر دو ماه جشنواره فروش فوق العاده برگزار میکند، نشان میدهد به دنبال مشتریان وفادار نیست. به دنبال گسترده کردن سریع و عجله ای مخاطبان خود است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *